wedi GmbH

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

Wedi GmbH
Eigenaar St. Wedi

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Noordrijn-Westfalen
Germany

Handelsregister: HRB 3782
EU-fiscaal nummer: 311/5830/0248

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur verleent geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover niet kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grof nalatig heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, onderdelen van de pagina of het complete aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s ('hyperlinks') die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou de auteur uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en hij technisch in staat zou zijn en van hem in redelijkheid verlangd kan worden, het gebruik in geval van illegale inhouden te voorkomen. De auteur verklaart uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te koppelen pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde pagina’s. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden veranderd. Het voornoemde geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor invoeren door derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarvan de inhoud door externe schrijftoegangen kan worden bewerkt. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die terug te voeren is op het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkrecht
De auteur streeft ernaar, de auteursrechten van de gebruikte foto’s, grafieken, geluiddocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hem zelf gemaakte foto’s, grafieken, geluiddocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluiddocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende merkrecht en het bezitsrecht van de desbetreffend geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van een vermelding kan er niet van worden uitgegaan dat het handelsmerk niet door rechten van derden beschermd is! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. De vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluiddocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen de internetaanbieding de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, geschiedt de invoer van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn - voor zover technisch mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd - ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van de binnen het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers evenals e-mailadressen voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spammails zijn in geval van overtredingen van dit verbod uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetaanbieding waar vandaan naar deze pagina werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de van toepassing zijnde rechtstoestand, blijven de inhoud en de rechtsgeldigheid van de overige onderdelen van het document daarvan onverlet.

6. Gegevensverwerking
Indien op onze pagina's persoonsgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld , geschiedt dit zo ver dat mogelijk is op vrijwillige basis. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten is, voor zover mogelijk, grotendeels ook zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens mogelijk. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de binnen het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet expliciet gevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen uitdrukkelijk verboden. De providers van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijv. door middel van spam-mails.

7. Google Analytics
Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen.

Wij wijzen erop dat onze internetpagina Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“ gebruikt waarmee IP-adressen alleen afgekort verder verwerkt worden om een directe betrekking tot de persoon uit te sluiten. Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van wedi GmbH om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de transfer van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.