wedi GmbH

AHV

Algemene Handelsvoorwaarden (Stand: 01-05-2017)

1. Toepassingsgebied / algemeen

1. Voor al onze leveringen en dienstverleningen aan en voor ondernemers evenals juridisch publiekrechtelijke personen of publiekrechtelijk vermogen (niet echter verbruikers in de zin van §§ 474 e.v., 13 BGB = Duits burgerlijk wetboek) gelden uitsluitend onderstaande Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) van wedi GmbH (wedi) met uitdrukkelijke uitsluiting van daarmee in strijd zijnde voorwaarden. Zij gelden, ook zonder uitdrukkelijke referte daaraan, tevens voor alle toekomstige handelsrelaties. Afwijkingen van onze handelsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk in tekstvorm te worden overeengekomen. Onze handelsvoorwaarden gelden niet voor bouwwerkzaamheden.

2. In aanvulling zijn de Incoterms® 2010 inclusief de op het tijdstip van contractsluiting geldende supplementen van toepassing. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden onze leveringen dientengevolge steeds FCA Emsdetten.

II. Offerte en contractsluiting

1. Onze offerte alsmede onze monsters, brochures, tekeningen en overige prestatiegegevens zijn vrijblijvend en niet bindend, indien zij door ons niet uitdrukkelijk als bindend worden beschreven.

2. De klant is 2 weken aan zijn bestellingen gebonden. Het contract komt tot stand door onze orderbevestiging binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling of alternatief door uitvoering van de bestelling binnen dezelfde termijn.

3. Met gegevensverwerkingssystemen afgedrukte zakelijke post is ook rechtsgeldig zonder handtekening.

4. Offertes gelden voor het land waar de klant volgens de gegevens in zijn bestelling gevestigd is (hiernavolgend 'exportland'). De klant dient tegenover wedi GmbH in te staan voor alle nadelen en verbintenissen die ontstaan door het gebruik van de goederen buiten het exportland.

5. Afbeeldingen, monsters, brochures, tekeningen en/of andere bij de offerte behorende documentaties zijn geen hoedanigheidsgegevens. Eigenschappen, toezeggingen of garanties zijn daarmee niet verbonden; deze gelden alleen als zij in tekstvorm overeen worden gekomen. Wij behouden ons de eigendoms-, auteurs- en andere rechten aan alle afbeeldingen, monsters, brochures, tekeningen en overige documentaties voor. Wij garanderen het bestand van onze beschermingsrechten uitsluitend voor het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland. De klant mag onze rechten uitsluitend met onze toestemming in tekstvorm aan derden doorgeven, ongeacht de vraag of wij deze als vertrouwelijk hebben gekenmerkt, en dient ons deze op ons verzoek onmiddellijk zonder terughoudingsrecht terug te geven.

6. Vanwege de speciale keurings- en controleprocedures alsmede de van toepassing zijnde brandveiligheidsbepalingen is niet voorzien in het gebruik van onze producten in vliegtuigen, motorische of watervoertuigen, tenzij onzerzijds daartoe in elk voorkomend geval een voorafgaande uitdrukkelijke vrijgave in tekstvorm is verleend. In alle andere gevallen zijn vrijwaring, schadevergoeding en andere, hieruit resulterende aanspraken uitgesloten.

7. Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie bevrijdt onze klanten en hun afnemers niet van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten voor de beoogde processen en doelen. Uit een technisch toepassingsadvies kan geen bijzondere contractuele rechts-/adviesrelatie worden afgeleid.

8. Juiste en tijdige levering aan wedi (eigen toelevering) blijft voorbehouden. Wij zullen de klant onmiddellijk informeren over het niet beschikbaar zijn van een levering en de klant de dienovereenkomstige tegenprestatie in geval van terugtreding vergoeden.

III. Prijzen

1. Onze prijzen zijn nettoprijzen af fabriek Emsdetten (FCA Emsdetten), inclusief normale transportverpakkingen, maar vermeerderd met transportkosten, tenzij in de orderbevestiging iets anders is vastgelegd. Als prijzen gelden steeds de prijzen volgens de actuele prijslijst op het tijdstip van orderacceptatie, vermeerderd met de betreffende wettelijke omzetbelasting. Indien de klant ons bij buitenlandse leveringen tijdig, uiterlijk echter vóór orderbevestiging, specifieke informatie geeft over toe te passen buitenlandse verpakkings-, wegings- en douanevoorschriften, verplichten wij ons, indien mogelijk, deze in acht te nemen. Daarmee verbonden meerkosten zijn voor rekening van de klant.

2. Indien de levering pas 4 maanden na orderbevestiging geschiedt, behouden wij ons een prijsverhoging voor in geval van belangrijke wijzigingen in het contract bepalende kostenfactoren – bijv. lonen, verpakkingsmateriaal, vracht-, energiekosten, grondstoffen of belastingen. De prijsverhoging richt zich daarbij naar de hoogte van de meerkosten.

3. Douanekosten, consulaire tarieven en op basis van voorschriften buiten de Bondsrepubliek Duitsland verschuldigde belastingen, heffingen, tarieven en daarmee verband houdende kosten zijn voor rekening van de klant. Bij levering, inclusief douane- of andere kosten, is de aangegeven prijs gebaseerd op de op het tijdstip van de offerte geldende tarieven. Berekend worden de daadwerkelijke kosten. De van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting wordt, indien verschuldigd, extra berekend.

4. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen door onze orderbevestiging niet overeengekomen aftrek van betalingskorting of andere kortingen.

5. De klant is alleen gerechtigd tot terughouding van of verrekening met tegenaanspraken indien deze onbetwist en rechtsgeldig zijn vastgesteld.


IV. Leveringstermijn en leveringsdatum

1. Leveringstermijnen beginnen op de dag van de orderbevestiging resp. uitvoering van de opdracht; indien niet uitdrukkelijk in tekstvorm een leveringsdatum is toegezegd, gelden zij als vrijblijvend.

2. De inachtneming van elke leveringstermijn vooronderstelt de vervulling van de contractuele plichten door de klant. De leveringstermijn geldt als voldaan indien de handelswaar tot de afloop daarvan onze fabriek heeft verlaten dan wel de verzendingsgereedheid ervan binnen deze termijn werd meegedeeld. Leveringstermijnen beginnen op zijn vroegst met contractsluiting, echter niet voor de volledige beschikbaarstelling van alle door de klant te leveren documenten, vrijgaven, technische verklaringen enz. Latere wijzigings- en aanvullingswensen van de klant leiden tot een evenredige verlenging van de levertijd. Zulks geldt eveneens indien onverwachte en door ons niet te voorziene hindernissen optreden, bijvoorbeeld vanwege overmacht zoals oorlog, staking, uitsluiting of andere bedrijfsstoringen evenals hindernissen bij toeleveranciers. In deze verhinderingsgevallen van meer dan 6 maanden zijn beide partijen gerechtigd, ten aanzien van de achterstallige levering van het contract terug te treden.

3. Bij leveringsvertragingen die binnen onze verantwoordelijkheid vallen moet de klant ons, nadat hij ons in tekstvorm heeft aangemaand, een evenredige laatste termijn verlenen met de vermelding dat hij de ontvangst van de handelswaar na afloop van deze termijn zal weigeren. Pas na het vruchteloos verstrijken van de laatste termijn is de klant bevoegd, door verklaring in tekstvorm van het contract terug te treden indien dit plichtsverzuim binnen onze verantwoordelijkheid valt, hetgeen alleen mag worden verwacht bij opzettelijke of grof nalatige contractovertreding en de klant aantoont dat zijn belangstelling voor de levering/dienstverlening is weggevallen. Verderstrekkende schadevergoedingen kan de klant in geval van terugtreding niet verlangen, ook geen vergoeding van ontstane kosten. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de te verwachten, karakteristiek optredende schade. Een forfaitaire schadevergoeding of boete bij leveringsvertraging wordt door ons uitdrukkelijk weersproken.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot deelleveringen en deelprestaties, zonder dit met een nieuwe offerte te verbinden. Indien het resterende deel niet kan worden geleverd, is de klant gerechtigd, van het contract terug te treden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Door deelleveringen veroorzaakte meerkosten zijn voor onze rekening. De klant is pas verplicht tot betaling van de volledige koopsom als wij het contract of de dienstverlening in volle omvang hebben vervuld.

5. Indien de klant in afnameverzuim geraakt, zijn wij gerechtigd, vergoeding voor de ontstane schade en eventuele meerkosten te verlangen. Zulks is eveneens van toepassing indien de klant zijn medewerkingsplichten niet vervult.

V. Leveringsvoorwaarden, gevarenoverdracht

1. De verzending van de handelswaar geschiedt voor risico en rekening van de klant (Incoterms® 2010 FCA Emsdetten). De gevarenoverdracht op de klant geldt steeds af laadlocatie van de fabriek, d.w.z. principieel en indien niet anders werd overeengekomen met verlading van de levering en wel ook in geval van deelleveringen of indien wij nog andere dienstverleningen hebben overgenomen. De keuze van de verzendingswijze en de verzendingsmiddelen blijft ons voorbehouden.

2. Indien de verzending vertraagd wordt door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het gevaar op de dag van verzendingsgereedheid over op de klant. Geleverde handelswaren dienen, ook indien zij geringe gebreken vertonen, door de klant te worden aangenomen.

3. Indien de klant verplicht is, de transportmiddelen voor de levering ter beschikking te stellen en hij dit niet binnen de contractueel overeengekomen termijn bewerkstelligt, zijn in alle gevallen de door opslag en verzekering van de goederen ontstane kosten voor rekening van de klant. De overnamebevestiging van de vervoerder geldt als bewijs voor de levering volgens contract.

4. Op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant zullen wij de levering verzekeren tegen transportschade en andere risico's.


VI. Betalingsvoorwaarden, verzuim

1. De koopprijs is onmiddellijk bij ontvangst van de factuur door de klant (zonder enige aftrek) opeisbaar, tenzij in onze orderbevestiging een andere betalingsconditie vermeld staat.

2. Indien wij na sluiting van het contract ontdekken dat onze aanspraak op de koopsom door gebrek aan financiële middelen van de klant in gevaar komt, zijn wij conform de wettelijke bepalingen tot weigering van de prestaties en, na een dienovereenkomstige termijnstelling, indien deze vereist is, tot terugtreding van het contract gerechtigd. Bij contracten over de vervaardiging van onevenredige zaken kunnen wij zonder termijnstelling onze terugtreding verklaren. Van een onevenredige zaak is ook sprake als wij standaardproducten individueel voor een klant vervaardigen.

3. De betaling mag alleen geschieden op een van de op onze facturen aangegeven rekeningen of aan een door ons daartoe in tekstvorm gemachtigde incassopersoon.

4. Cheques en wissels, waarvan wij ons de acceptatie uitdrukkelijk voorbehouden, gelden pas na verzilvering als betaling. Eventuele disconto- of bankkosten zijn voor rekening van de klant. Indien wij met de klant een betaling van de verschuldigde koopsom door middel van cheques/wissels zijn overeengekomen, geldt dit voorbehoud ook voor de verzilvering van de door ons geaccepteerde wissel van de klant en vervalt alleen door onherroepelijke bijboeking bij ons van de ontvangen cheque.

5. Indien vanuit het land van waaruit deze betaling dient te geschieden, een transfer van de betalingen op het tijdstip van opeisbaarheid niet mogelijk mocht zijn, dient de klant desondanks de tegenwaarde van het verschuldigde bedrag aantoonbaar binnen de termijn bij een Europese bank in dit land te storten. In geval van een koersverslechtering van de in niet overeengekomen munteenheid gestorte bedragen is de klant verplicht, deze door nabetaling te vereffenen.

6. Indien na contractsluiting voor wedi duidelijk wordt dat de aanspraak op de koopsom door gebrek aan financieel vermogen van de klant in het gedrang komt, bijv. bij een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure of een verslechterde boniteitsinformatie van een kredietverzekeraar, zijn wij volgens de wettelijke bepalingen inzake betalingsweigering en - eventueel na het stellen van een termijn - gerechtigd, van het contract terug te treden. Wij verplichten ons, de klant de mogelijkheid voor vooruitbetaling ter hoogte van de leveringswaarde of alternatief een dienovereenkomstige hoofdelijk aansprakelijke borg van onbepaalde duur van een kredietverzekeraar of een Europese bank op eerste sommatie te bieden, waarbij afstand wordt gedaan van het bezwaar inzake betwistbaarheid en uitwinning. Indien de klant noch aan de aanbetaling noch aan de borgeis voldoet, zijn wij duurzaam tot terughouding, alternatief na vruchteloze aanmaning, tot terugtreding gerechtigd. Tevens zijn wij gerechtigd, schadevergoeding te verlangen.

7. Indien de klant met een betaling in verzuim blijft, berekenen wij rente ter hoogte van 9 % boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, onder voorbehoud van een aangetoonde hogere schade.


VII. Garantieverlening, reclamatie

 1. Elke levering van ons dient onmiddellijk op volledigheid en vrijheid van gebreken gecontroleerd te worden. Zichtbare en bij correcte controle herkenbare gebreken dient de klant bij levering op de overnamebevestiging van de vervoerder te vermelden en ons onmiddellijk na de levering in tekstvorm mee te delen. Voor het overige dient de klant elk gebrek onmiddellijk na constatering in tekstvorm te melden. De mededeling dient een nauwkeurige beschrijving van de gebreken te bevatten. Indien de klant de correcte controle en/of reclamatie nalaat, is onze aansprakelijkheid voor de niet meegedeelde reclamatie uitgesloten.

2. De klant is verplicht, bij afhaling of bij overeengekomen levering de toestand van de handelswaar zelf of door gemachtigde derden te laten controleren en bevestigen. Een leveringsmanco is net als een onjuiste levering geen reden tot reclamatie. Wij zijn veeleer gerechtigd, op dienaangaand verzoek na te leveren.

3. Indien de geleverde handelswaar gebreken vertoont, kunnen wij kiezen of wij de navervulling verrichten door verhelpen van het gebrek (nabehandeling) of door levering van een onberispelijke handelswaar (vervangende levering). Ons recht, de navervulling op grond van wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverlet. Wij zijn echter gerechtigd, de verschuldigde navervulling te doen afhangen van de vraag of de koper de opeisbare koopsom betaalt. De koper is daarentegen gerechtigd, een in verhouding tot het gebrek evenredig deel van de koopsom terug te houden. De klant is verplicht, bij constatering van een gebrek aan het product (na dienaangaande sommatie onzerzijds), de handelswaar vóór de inbouw ervan origineel verpakt en transportveilig voor onze rekening terug te zenden, waarbij wij de transportwijze mogen kiezen. De ten behoeve van de controle en navervulling vereiste kosten, met name voor transport, weg-, arbeids- en materiaalkosten, worden door ons gedragen indien sprake is van een door ons te verantwoorden gebrek. In het andere geval kunnen wij van de klant vergoeding verlangen van de uit een ongerechtvaardigd verlangen ontstane kosten inclusief controle- en transportkosten, tenzij voor de koper niet vaststelbaar was dat wij niet verantwoordelijk waren of dat geen sprake was van een gebrek. Tot de navervullingskosten behoren uitdrukkelijk noch- uit- of inbouwkosten die wij bij dezen uitsluiten.

4. Reclamatierechten bestaan niet bij slechts onbetekenende afwijking van een overeengekomen hoedanigheid of bij slechts onbetekenende vermindering van de bruikbaarheid.

5. Indien de klant vanwege een gebrek van de handelswaar na mislukte navervulling van het contract terugtreedt, heeft hij geen verderstrekkend recht op schadevergoeding. Indien de klant na mislukte navervulling schadevergoeding verlangt, blijft de handelswaar bij de klant, indien dit in redelijkheid van hem verlangd kan worden. De vervanging blijft beperkt tot het verschil tussen koopsom en waarde van de gereclameerde handelswaar. Dit is niet van toepassing indien wij de contractovertreding met opzet of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. Wij weerspreken elke vorm van schadeboetes of contractuele boetes bij gebrekkige levering.

6. De klant dient ons na overleg de vereiste tijd en gelegenheid voor de uitvoering van in evenredigheid noodzakelijk geachte nabehandelingen en vervangende leveringen te bieden. In het andere geval zijn wij gevrijwaard van productaansprakelijkheid. Alleen indien wij in verzuim raken met het verhelpen van het gebrek, heeft de klant na een aanmaning en een verdere, redelijke termijnstelling met dreiging van afwijzing, het recht om het gebrek zelf of door derden te verhelpen/te laten verhelpen en van ons evenredige kostenvergoeding te verlangen. In geval van een vervangende levering onzerzijds dient de klant ons de gereclameerde handelswaar volgens de wettelijke voorschriften terug te geven, tenzij wij daarvan in tekstvorm hebben afgezien. Onze navervulling omvat noch de demontage van de gebrekkige handelswaar noch de hernieuwde montage ervan, tenzij wij oorspronkelijk met de montage belast waren.

7. De verjaringstermijn voor aanspraken en rechten wegens gebreken - ongeacht de rechtsgronden - bedraagt 1 jaar, zij het bij levering of bij productie. Deze termijn geldt eveneens voor andere schadevergoedingsaanspraken van de klant, onafhankelijk van de rechtsgronden daarvoor, tenzij het aanspraken betreft op grond de productaansprakelijkheid of indien ons opzet of overtreding van de garantieplicht, arglistig verzwijgen van gebreken of overtreding van belangrijke contractuele plichten kan worden verweten.

8. Een reclamatie leidt uitdrukkelijk niet tot een verlenging van de garantieperiode indien wij na onderzoek van de oorzaken voor het gebrek vaststellen dat het gebrek niet binnen onze verantwoordelijkheid valt.

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit ongeschikt of ondeskundig gebruik, onjuiste behandeling door de klant of derden, natuurlijke slijtage of nalatige behandeling, ongeschikte reiniging en verzorging, chemische en/of mechanische invloeden enz., indien deze niet binnen onze verantwoordelijkheid liggen, ook niet als de klant onze producten niet doelmatig gebruikt of onze bedieningshandleidingen/gebruiksbepalingen negeert en de schade (mede) daaruit is voortgevloeid. Bij gering nalatig plichtsverzuim is de aansprakelijkheid uitgesloten. In geval van grof plichtverzuim blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract karakteristieke, te verwachten schade. Zulks geldt eveneens bij de overtreding van belangrijke contractuele plichten. Voor het overige zijn wij aansprakelijk volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet, wegens schade aan leven en welzijn van personen of de door schuld veroorzaakte overtreding van belangrijke contractuele plichten.

10. Elke schadevergoedingsvordering dient binnen een uitsluitingstermijn van 3 maanden bij de rechtbank te worden ingediend nadat wij onze vergoedingsverplichting in tekstvorm hebben afgewezen.


VIII. Eigendomsvoorbehoud, conservatoir beslag

1. Tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit het koopcontract en een lopende handelsrelatie (gewaarborgde vordering) behouden wij ons de eigendom aan de verkochte handelswaar voor. Het eigendomsvoorbehoud heeft betrekking op alle saldovorderingen uit rekening-courant en bij de acceptatie van wissels of cheques tot de definitieve verzilvering daarvan, waarbij voor de vervullende werking de binnenkomst van de betaling bij ons doorslaggevend is.

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in volle hoogte voor de door verwerking, vermenging en/of verbinding van onze handelswaar ontstane producten, waarbij wij als producent gelden. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met handelswaar van derden, dus ook producten van de klant, zijn eigendomsrecht van kracht blijft, verwerven mij mede-eigendom in evenredigheid van de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of verbonden handelswaar. In deze gevallen dient de klant de in uitsluitende of mede-eigendom van wedi GmbH staande handelswaar/-waren kosteloos voor wedi in bewaring te nemen. Voor het overige geldt voor het ontstaan van de producten hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde handelswaar.

3. Indien de voorbehoudsgoederen door de klant als wezenlijk bestanddeel in het grondstuk/gebouw en/of belangrijke gebouwdelen van een derde worden ingebouwd, cedeert de klant reeds nu de tegen de derde of degene die het betreft, ontstane vorderingen op vergoeding ter hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen, met alle bijkomende rechten, inclusief het recht op verlening van een krediethypotheek met voorrang vóór de rest aan ons. Wij aanvaarden de cessie bij dezen. Indien de voorbehoudsgoederen door de klant als wezenlijk bestanddeel in diens grondstuk worden ingebouwd, cedeert de klant reeds nu de uit de bedrijfsmatige verkoop van het grondstuk of van grondstukresten ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen met alle bijkomende rechten aan ons; wij aanvaarden de cessie bij dezen uitdrukkelijk.

4. Indien de waarde van de verleende zekerheden de vorderingen met meer dan 10 % overschrijden, is wedi op verzoek van de klant naar eigen keuze in evenredige hoogte tot heroverdracht of vrijgave verplicht.

5. De klant is gerechtigd, de voorbehoudsgoederen binnen een ordentelijke gang van zaken te verwerken en te verkopen zolang hij niet in verzuim verkeert. De machtiging tot wederverkoop vervalt als de klant met zijn afnemers een cessieverbod is overeengekomen. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan.

6. Indien door de klant voorbehoudsgoederen alleen of samen met niet aan wedi toebehorende goederen worden verkocht, cedeert de klant reeds nu de uit de wederverkoop of een andere rechtsgrond voortvloeiende vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant) als zekerheid in volle omvang aan wedi; wedi aanvaardt deze cessie hiermede uitdrukkelijk.

7. De klant wordt door wedi herroepelijk gemachtigd, de aan wedi gecedeerde vorderingen voor eigen rekening en op eigen naam te innen. De incassomachtiging kan te allen tijde door wedi worden herroepen als de klant zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt, in betalingsverzuim verkeert, met zijn afnemers een cessieverbod is overeengekomen of een verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen hem is ingediend resp. de betalingen gestaakt worden. Op verzoek is de klant verplicht, zijn afnemers over de cessie te informeren en alle voor de incasso vereiste informatie en documentatie aan wedi te overhandigen.

8. Over beslagleggingen, gedwongen tenuitvoerleggingen of andere derden-ingrepen in de voorbehoudsgoederen of in de gecedeerde vorderingen dient de klant wedi onmiddellijk met overhandiging van de voor het bezwaar vereiste documenten in te lichten, zodat wij ons recht kunnen doorzetten; hij dient op onze eigendom resp. ons vorderingshouderschap te attenderen. Indien de derde niet in staat is, ons de in deze samenhang ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is hiervoor de klant aansprakelijk.

9. Met staking van de betalingen en/of aanvraag tot opening van een insolventieprocedure vervalt het recht op wederverkoop, verwerking, verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen of de machtiging tot het innen van de gecedeerde vorderingen; bij een cheque- of wisselprotest vervalt de incassomachtiging eveneens. Dit geldt niet voor de rechten van de insolventiecurator.

10. Indien het eigendomsvoorbehoud volgens het recht in het land van bestemming nietig is, dient de klant mee te werken aan het vinden van een aan de bepalingen van zijn land beantwoordend zekerheidsrecht voor wedi.
11. De klant is verplicht, de goederen met zorg te behandelen; hij is met name verplicht, deze op eigen kosten afdoende voor nieuwwaarde te verzekeren tegen schade door brand, water of diefstal. Indien onderhouds- of inspectiewerkzaamheden vereist zijn, dient de klant deze voor eigen rekening en tijdig uit te voeren.

12. Bij contractovertredingen door de klant, met name bij betalingsverzuim, zijn wij bevoegd, volgens de wettelijke voorschriften van het contract terug te treden en/of de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te verlangen. Het verzoek tot teruggave betekent niet automatisch een terugtreding van het contract. Wij zijn veeleer geautoriseerd, alleen de handelswaar terug te verlangen en ons een terugtreding voor te behouden. Indien de klant de opeisbare koopsom niet betaalt, mogen wij deze rechten uitsluitend doen gelden als wij de klant tevoren vruchteloos een redelijke termijn voor de betaling hebben gesteld of een dergelijke termijnstelling volgens de wettelijke voorschriften niet noodzakelijk is.


IX. Aansprakelijkheid

1. Indien in deze handelsvoorwaarden niets anders is overeengekomen, zijn wij bij een overtreding van contractuele en buiten-contractuele verplichtingen aansprakelijk volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

2. Wij weerspreken de overname van uit- en inbouwkosten in het rechtsverkeer voor kooplieden voor zoverre wij daartoe niet bij de wet verplicht zijn. Ongeacht de rechtsgronden zijn wij bij opzet en grove nalatigheid aansprakelijk en verplicht tot schadevergoeding. Bij geringe nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk voor:

a) schade door aantasting van leven en welzijn van personen

b) schade tengevolge van de overtreding van een belangrijke contractuele plicht (plicht waarvan de vervulling de ordentelijke doorvoering van het contract pas mogelijk maakt en waarop de contractpartner volgens de regels mag vertrouwen); in dit geval blijft de aansprakelijkheid van wedi echter beperkt tot de vergoeding van de te verwachten, karakteristiek optredende schade.

3. De uit alinea 2 resulterende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien wedi een gebrek arglistig verzwegen heeft of een garantie voor de hoedanigheid van de handelswaar heeft verleend. Zulks geldt eveneens voor aanspraken van de klant volgens de productaansprakelijkheidswet.

4. Vanwege een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de klant alleen terugtreden of opzeggen als wedi verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim (dat aanzienlijk dient te zijn). Een vrij opzeggingsrecht van de klant, met name volgens §§ 651, 649 BGB, wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

5. Een reclamatie leidt uitdrukkelijk niet tot een verlenging van de garantieperiode indien wij na onderzoek van de oorzaken voor het gebrek vaststellen dat het gebrek niet binnen onze verantwoordelijkheid valt en dit de klant meedelen.

6. Regresrechten volgens § 478 BGB uit reclamaties van verbruikers blijven onverlet onder voorwaarde dat voor de vereffening in geval van regres het recht is verleend om naar onze keuze navervulling te verrichten en wel door reparatie of nieuwe levering.

7. Wij weerspreken boetes en forfaitaire schadevergoedingen ongeacht de rechtsgronden, met name bij verzuim en gebreken.


X. Vervullingsvoorbehoud / embargobepaling

1. Onze contractvervulling geschiedt onder het voorbehoud dat de vervulling wordt belemmerd door hindernissen op grond van nationale of internationale voorschriften van de exportwetgeving evenals embargo's en/of andere sancties. De klant is met name verplicht, af te zien van transacties (a) met personen, organisaties of inrichtingen die vermeld staan op een sanctielijst volgens EG-verordeningen of VS-exportvoorschriften, (b) met embargo-staten waarmee handel verboden is, (c) waarvoor de vereiste vergunning ontbreekt of vervallen is, (d) die in verband met abc-wapens door een legermacht zouden kunnen worden ontvreemd

2. De klant verplicht zich met name, ons onmiddellijk en ongevraagd in tektsvorm te informeren indien hij voornemens is, van ons gekochte producten of dienstverleningen te leveren naar of te gebruiken/benutten in gebieden die aan dergelijke bepalingen onderhevig zijn. Hij zal ons vrijwaren van alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit de overtreding van dergelijke bepalingen en in de vereiste omvang schadevergoeding verlenen indien ons daardoor schade ontstaat.
 

XI. Plaats van vervulling, forum, toepasbaar recht, salvatorische clausule

1. Plaats van vervulling voor alle uit de contractrelatie voortvloeiende verplichtingen is Emsdetten.

2. Indien de klant koopman, een juridisch publiekrechtelijk persoon of een publiekrechtelijk vermogen is, is het bevoegde forum voor alle uit deze contractrelatie direct of indirect voortvloeiende geschillen, inclusief wissel- en/of chequevorderingen, het kantongerecht Rheine resp. de arrondissementsrechtbank Münster. Dit geldt eveneens als de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, na het afsluiten van het contract zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verlegt of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van de indiening van de vordering niet bekend is.

3. Voor deze handelsvoorwaarden en alle rechtsrelaties tussen de contractpartijen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht (Overeenkomst van de Verenigde Naties van 11-04-1980 inzake verdragen over de internationale goederenkoop, BGBl. (Duits federaal staatsblad) 1989 II pag. 588).

4. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Handelsvoorwaarden nietig of niet uitvoerbaar mochten zijn of worden, blijft de geldigheid of realiseerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten de partijen zich veeleer, de nietige bepaling te vervangen door een geldige en realiseerbare bepaling die de economische betekenis van de nietige of niet realiseerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. Zulks geldt ook indien bij de doorvoering van het contract een voor aanvulling in aanmerking komend hiaat wordt geconstateerd.

Privacyverklaring